ORDINUL GEODEZILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL NAŢIONAL

Regiunea Judeţul Nr. crt. Numele şi prenumele
Preşedinte

1

NEUNER JOHAN
I    Nord-Est Neamţ

2

AFRĂSINEI MIRCEA
Bacău

3

GAVRILESCU ION
Iaşi

4

BUCŞA LEORAŞ
Iaşi

5

MĂNUŢĂ AURELIAN
II   Sud-Est Brăila

6

JIANU NICOLAE
Constanţa

7

SEVERIN CONSTANTIN
Buzău

8

PĂLICI EUGEN
III  Sud Muntenia Argeş

9

BEUCAN GEORGE
Prahova

10

BRUMUŞILĂ MARIAN
Călăraşi

11

SIMION PAUL
Ialomiţa

12

VASILESCU NELU RIMON
Teleorman

13

CLIPCEA CORINA
IV Sud Oltenia Vâlcea

14

PRIOTEASA SORIN ADRIAN
Mehedinţi

15

MÂŢU VIOREL
Dolj

16

NOAJE MIRCEA
Gorj

17

ANGHIUŞ SORIN IOAN
V   Vest Timiş

18

NOVAC GHEORGHE
Caraş-Severin

19

SOMEŞAN NADEJDA
Hunedoara

20

MANDA NICOLAE SILVIU
VI   Nord-Vest Maramureş

21

SPĂTAR CORNEL
Cluj

22

BOACĂ MIHAI
VII  Centru Alba

23

PALAMARIU MARICEL
Mureş

24

CĂRBUNARU GHEORGHE
Sibiu

25

POLOGEA LIVIU MĂRGĂRIT
Covasna

26

OROSZ ISTVAN
VIII Bucureşti

 

 

 

 

Bucureşti

27

PĂUNESCU CORNEL
Bucureşti

28

MOLDOVEANU CONSTANTIN
Bucureşti

29

COŞARCĂ CONSTANTIN
Bucureşti

30

MANOLACHE VALERIU MARIAN
Bucureşti

31

ONIŢIU ADRIAN

OGR Filiala IASI

Nr. crt. Numele şi prenumele
Preşedinte

1

BUCŞA LEORAŞ
Vicepresedinte

Presedinte CD

 

Colegiul Director

Colegiul Director

2

DIAC MAXIMILIAN
 

3

UDISTEANU DUMITRU

4

CRISTACHE CLAUDIU

5

ELISEI IOAN
Comisia de Disciplina

6

IONEL CRISTINEL

7

ZLAVOG IOAN

8

9

DOBRE DUMITRU

IONITA MIHAIL

Comisia de cenzori

 

Trezorier

10

SRIPCARIU ADELA

11

FRUNZA DANIELA

12

TONEGARU ZENOVIA

13

MĂNUŢĂ AURELIAN

ORDINUL GEODEZILOR DIN ROMÂNIA

STATUTUL ORDINULUI GEODEZILOR DIN ROMÂNIA

Proiect

 

CAPITOLUL I

Ordinul Geodezilor din România

Art. 1. – (1) Ordinul Geodezilor din România, denumit în continuare Ordin, este organizatia profesionala, nonprofit, cu personalitate juridica de drept privat, apolitica, de interes public, cu patrimoniu si buget proprii, autonoma si independenta a geodezilor cu drept de semnatura.

(2) Ordinul se înfiinteaza, organizeaza si functioneaza în baza Legii privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez nr. 16/2007, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2007, denumita în continuare Lege, si a prezentului Statut.

(3) Ordinul are rolul de a reprezenta si ocroti, la nivel national si international, interesele profesiei de geodez si ale geodezilor cu drept de semnatura.

Art. 2. – (1) Ordinul are urmatoarele atributii:

a) acorda geodezilor dreptul de semnatura si gestioneaza Registrul National al Geodezilor;

b) protejeaza si promoveaza calitatea serviciilor efectuate de geodezii cu drept de semnatura;

c) urmareste exercitarea competenta si calificata a profesiei de geodez în respectul codului deontologic al acesteia;

d) reprezinta interesele Ordinului în fata autoritatilor publice, a  organismelor patronale interne si internationale, precum si în organismele profesionale interne si internationale;

e) propune Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara reglementari legislative si normative specifice, în vederea promovarii lor.

(2) Ordinul este singura asociatie profesionala care acorda geodezilor dreptul de semnatura.

Art. 3. – În exercitarea atributiilor sale Ordinul realizeaza urmatoarele actiuni si activitati:

a) adopta Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului Geodezilor din România si de exercitare a profesiei de geodez, Codul deontologic al profesiei de geodez, Regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale, pe care le publica în Monitorul Oficial al României, Partea I;

b) organizeaza activitatea pentru acordarea dreptului de semnatura;

c) înfiinteaza Registrul National al Geodezilor, gestioneaza evidenta geodezilor cu drept de semnatura si publica anual Registrul National al Geodezilor în Monitorul Oficial al României, Partea I;

d) stabileste modalitatile de exercitare a profesiei de geodez;

e) monitorizeaza respectarea de catre geodezi a Legii, a prezentului Statut, a Regulamentului de organizare si functionare a Ordinului Geodezilor din România si de exercitare a profesiei de geodez, a Codului deontologic al profesiei de geodez si modul de exercitare a  dreptului de semnatura;

f) controleaza exercitarea dreptului de semnatura, ca urmare a sesizarii autoritatilor administratiei publice centrale si locale, a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, a persoanelor juridice si fizice sau din oficiu si aplica, dupa caz, sanctiunile disciplinare prevazute de Lege si de prezentul Statut;

g) face propuneri Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru adoptarea sau modificarea de legi, ordonante sau hotarâri ale guvernului, ordine, norme, regulamente, metodologii sau instructiuni care privesc activitatea în domeniile profesiei de geodez;

h) actioneaza pentru ca un reprezentant al Ordinului, în calitate de organizatie profesionala a geodezilor, sa faca parte din Consiliul de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara în temeiul art. 3, alin. (5) si alin. (6) din Legea cadastrului si publicitatii imobilare nr. 7/1996, modificata si republicata;

i) organizeaza conferinte, simpozioane si cursuri de perfectionare în domeniile geodeziei;

 j) colaboreaza cu Uniunea Geodezilor din România la editarea publicatiilor de specialitate în domeniile geodeziei;

k) editeaza sau sustine editarea de publicatii, carti si materiale documentare în domeniile geodeziei.

Art. 4. – Ordinul are sediul central în municipiul Bucuresti si este organizat cu filiale în teritoriu.

 

CAPITOLUL II

Membrii Ordinului. Drepturi. Obligatii

Art. 5. –  (1) Sunt membri ai Ordinului geodezii cu drept de semnatura acordat de Ordin potrivit prevederilor Legii.

(2) Orice geodez care a dobândit dreptul de semnatura devine în mod obligatoriu membru al Ordinului, prin efectul Legii.

Art. 6. – (1) Geodezul cu drept de semnatura are urmatoarele drepturi:

a) sa desfasoare activitati de specialitate si sa acorde consultanta si asistenta tehnica în domeniile în care a primit autorizarea;

b) sa perceapa onorarii pentru activitatile de specialitate desfasurate;

c) sa îsi sustina la receptie lucrarile executate;

d) sa aiba acces la date si informatii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

e) sa se constituie în asociatii profesionale, potrivit reglementarilor legale în vigoare.;

Art. 7. – Geodezul cu drept de semnatura are urmatoarele obligatii:

a) sa respecte prevederile Legii, ale prezentului Statut, ale Regulamentuluide organizare si functionare a Ordinului Geodezilor din România si de exercitare a profesiei de geodez, ale Codului deontologic al profesiei de geodez, precum si hotarârile Ordinului care privesc activitatea geodezilor.

                 b) sa respecte standardele, normele, regulamentele, metodologiile, instructiunile  precum si celelalte dispozitii legale în vigoare în domeniile geodeziei;

                c) sa anunte în scris Ordinul în termen de 10 zile despre orice modificare a conditiilor care au determinat autorizarea;

                d) sa puna la dispozitia persoanelor împuternicite, de Ordin sau de A.N.C.P.I., datele necesare pentru verificarea activitatii la categoriile de lucrari în care au fost autorizati, conform normelor legale.

                e) sa semneze numai lucrari din domeniile geodeziei corespunzatoare gradului în care este autorizat.

f) sa plateasca cotizatia anuala, stabilita prin hotarâre de Conferinta Nationala.

g) sa îsi confectioneze stampila de autorizare, conform modelului  aprobat de Ordin, si sa înainteze la Ordin amprenta acesteia împreuna cu specimenul de semnatura în termen de 20 de zile de la data primirii certificatului de autorizare a dreptului de semnatura.

 

CAPITOLUL III

Resursele financiare ale Ordinului

Art. 8. – (1) Activitatea Ordinului se finanteaza din taxe de înscriere, cotizatii anuale ale membrilor, fonduri rezultate din manifestari stiintifice, economice si drepturi editoriale specifice, precum si din donatii, sponsorizari si dobânzi bancare, obtinute în conditiile legii.

(2) Activitatea Ordinului este o activitate administrativa specifica autorizata, iar taxele si cotizatiile încasate de Ordin nu sunt supuse taxei pe valoarea adaugata.

                (3) Cuantumurile taxelor de înscriere si a cotizatiilor anuale ale membrilor Ordinului se stabilesc de Conferinta nationala în raport cu cheltuielile necesare de organizare si functionare a Ordinului.

                Art. 9. – (1) Bugetul Ordinului este elaborat de Secretarul Ordinului, este avizat de Colegiul director si este aprobat de Conferinta nationala sau de Consiliul national, dupa caz.

(2) Bilantul anual de venituri si cheltuieli Ordinului prezentat de Secretarul Ordinului, verificat Comisia de cenzori si aprobat de Conferinta nationala sau de Consiliul nationaleste public pentru membrii Ordinului.

   

CAPITOLUL IV

Forurile de conducere ale Ordinului

                Art. 10. – (1) Forurile de conducere ale Ordinului sunt:

                a) Conferinta nationala;

                b) Consiliul national;

                c) Colegiul director;

                d) Presedintele Ordinului.

(2) Geodezii alesi în Consiliul national, în Colegiul director si  Presedintele Ordinului au un mandat de 4 ani. Ei nu pot exercita mai mult de doua mandate consecutive în aceeasi functie.

 

Sectiunea I

Conferinta nationala

Art. 11. – (1) Conferinta nationala este forul suprem de conducere al Ordinului.

(2) Conferinta nationala se convoaca în sesiune ordinara din 2 în 2 ani.

(3) Convocarea Conferintei nationale ordinara se face de Presedintele  Ordinului, pe baza deciziei Colegiului director, cu 30 de zile înainte, cu specificarea datei, orei, locului si a ordinii de zi a conferintei.

                (4) Conferinta nationala este constituita din membrii Ordinului delegati de filialele teritoriale. Filialele teritoriale desemneaza, dintre membrii lor, delegatii la Conferinta nationala potrivit principiului reprezentarii proportionale.

(5) Colegiul director stabileste numarul de membri ai Ordinului care vor fi reprezentati de un delegat. Cel putin un reprezentant al fiecarui judet cuprins în filiala teritoriala va fi desemnat delegat la Conferinta nationala.

(6) Conferinta nationala constituita, la prima convocare, în prezenta a cel putin doua treimi din numarul delegatilor. Daca la prima convocare conditia de prezenta nu este îndeplinita, la a doua convocare, care va avea loc dupa cel putin 14 zile calendaristice, Conferinta nationala este legal constituita în prezenta majoritatii delegatilor.

(7) Conferinta nationala alege forurile de conducere si comisiile Ordinului prin votul secret al majoritatii delegatilor prezenti.

(8) Conferinta nationalaadopta hotarâri cu votul majoritatii delegatilor prezenti.

(9) Conferinta nationala extraordinara poate fi convocata între sesiunile ordinare în urmatoarele situatii:

a) la solicitarea scrisa, motivata si semnata a Presedintelui Ordinului, pentru situatii deosebite pe care acesta le va considera de cuviinta, cu acordul Colegiului director exprimat prin votul majoritatii membrilor acestuia;

b) la solicitarea scrisa, motivata si semnata a majoritatii membrilor Colegiului director;

c) la solicitarea scrisa, motivata si semnata a unei treimi din numarul membrilor Consiliului national;

(10) Când este întrunita una din situatiile de la alin. (9) Presedintele si Colegiul director au obligatia sa convoace si sa organizeze sesiunea extraordinara a Conferintei nationale în conditiile de la alin. (3).

(11) Conferinta nationala extraordinara este constituita si va lucra conform prevederilor de la alin. (6).

Art.12. – Atributiile Conferintei nationale sunt urmatoarele:

a) adopta si modifica Statutul Ordinului Geodezilor din România,;

b) adopta si modifica Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului Geodezilor din România si de exercitare a profesiei de geodez, Codul deontologic al profesiei de geodez si Regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale, cu avizul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

c) alege si revoca Presedintele Ordinului;

d) stabileste numarul membrilor Consiliului national pe principiul reprezentarii proportionale a numarului de membri din filialele teritoriale ;

e) alege si revoca membrii Consiliului national;

f) alege si revoca membrii comisiei de cenzori si membrii comisiei de disciplina la nivel national;

g) hotaraste situatiile în care unul dintre vicepresedintii Ordinului poate înlocui Presedintele Ordinului si limitele competentelor acestuia;

h) adopta hotarâri cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi aprobate de Conferinta nationala;

i) aproba valoarea taxei de autorizare si a cotizatiei anuale pentru membrii Ordinului;

j) aproba desfasurarea de activitati cu caracter economic ce au drept scop cresterea resurselor financiare si patrimoniale ale Ordinului;

k) hotareste asupra conditiilor de acceptare a donatiilor sau sponsorizarilor si stabileste modul de folosire a acestora în scopul îndeplinirii atributiilor Ordinului;

l) hotaraste asupra patrimoniului Ordinului;

m) aproba editarea de publicatii sau carti de specialitate sub egida Ordinului.

                Art. 13. – (1) Conferinta naionala va alege un secretariat al conferintei

(2) Secretariatul conferintei nationale va redacta procesul-verbal al conferintei, care va cuprinde:

a) modul în care a fost convocata conferinta filialei teritoriale si caracterul ei ordinar sau extraordinar;

b) anul, luna, ziua, ora si locul unde se desfasoara conferinta;

c) numarul total al participantilor cu drept de vot prezenti;

d) componenta prezidiului conferintei;

e) ordinea de zi votata de conferinta;

f) luarile de cuvânt;

g) hotarârile adoptate;

a)    componenta forurilor de conducere si a comisiilor alese.

(3) Procesul-verbal va fi semnat de membrii prezidiului conferintei nationale si va fi înregistrat si depus la sediul Ordinului.

(4) Membrii Ordinului pot consulta procesul-verbal.

 

Sectiunea a II-a

Consiliul national

Art. 14. – (1) Consiliul national coordoneaza activitatea Ordinului între sesiunile Conferintei nationale.

(2) Numarul membrilor Consiliului national este aprobat prin hotarâre a Conferintei nationale, conform art. 12, lit. d) din prezentul Statut.

(3) Candidatii pentru Consiliul national sunt propusi de fiecare filiala teritoriala a Ordinului prin hotarâre proprie.

(4) Candidatii propusi pentru a fi membri ai Consiliului nationaltrebuie sa aiba un stagiu de minimum 5 ani în exercitarea profesiei de geodez.

(5) Presedintele Ordinului face parte de drept din Consiliul national.

(5) Membrii Consiliului national al Ordinului nu beneficiaza de indemnizatii pentru participarea la sedintele acestuia.

adopta marimea si organizarea Secretariatului Ordinului;

Art.15. – (1) Consiliul national se întruneste anual în sedinta ordinara, sau în sedinta extraordinara, la convocarea Presedintelui Ordinului, pe baza deciziei Colegiului directorsau la solicitarea scrisa, motivata si semnata a cel putin o treime din membrii sai dar cel puti o data pe an!!!.

(2) Convocarea sedintei Consiliului national se face cu 15 zile înainte, cu specificarea datei, orei, locului si a ordinii de zi.

(3) Materialele ce urmeaza a fi dicutate  în sedinte vor fi transmise membrilor Consiliului national si vor putea fi studiate pe site-ul Ordinului sau la sediul Ordinului.

(4) Consiliul national este constituit la prima convocare în prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Daca la prima convocare conditia de prezenta nu este îndeplinita, la a doua convocare, care va avea loc dupa cel putin 7 zile calendaristice, Consiliul  national este legal constituit în prezenta majoritatii membrilor sai.

(5) Consiliul national adopta hotarâri cu votul majoritatii membrilor. La numar egal de voturi este decisiv votul Presedintelui Ordinului.

Art. 16. – Consiliul national are urmatoarele atributii:

a) coordoneaza activitatea Ordinului între sesiunile Conferintei nationale în vederea aplicarii hotarârilor acesteia;

b) alege dintre membrii sai, si revoca, prin vot secret, vicepresedintii Ordinului;

c) alege, dintre membrii sai, si revoca, prin vot secret, membrii Colegiului national;

d) adopta hotarâri cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi aprobata;

e) adopta bugetul de venituri si cheltuieli al Ordinului pentru anul în curs;

f) aproba descarcarea de buget al Ordinului pentru anul financiar precedent, pe baza raportului comisiei de cenzori;

g) aproba desfasurarea de activitati cu caracter economic ce au drept scop cresterea resurselor financiare si patrimoniale ale Ordinului;

                h) aproba cuantumul indemnizatiei lunare a Presedintelui Ordinului, a indemnizatiei de sedinta pentru membrii Colegiului director si ai comisiilor, precum si a cheltuielilor ce pot fi decontate acestora, ocazionate de deplasari în alte localitati decât cea de domiciliu;

i) adopta modificarea, dupa caz, a marimii si organizarii aparatului administrativ al Ordinului;

j) aproba editarea de carti de specialitate sub egida Ordinului;

k)  îndeplineste orice alte atributii hotarâte de Conferinta nationala.

 

Sectiunea a III-a

Colegiul director

Art. 17. – (1) Colegiul director coordoneaza activitatea curenta a Ordinului pe baza prevederilor Legii, a prezentului Statut, a Regulamentului de organizare si functionare a Ordinului Geodezilor din România si de exercitare a profesiei de geodez, a hotarârilor Conferintei nationale si ale Consiliului national.

                (2) Colegiul director este format din 13 membri si 4 membri supleanti.

(3) Fac parte de drept ca membri în Colegiul director: Presedintele Ordinului, cei doi vicepresedinti, presedintele Comisiei nationale de disciplina si reprezentantul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, conform art. 28, alin. (3) din Lege.

(4) Fiecare regiune de dezvoltare economica din România va fi reprezentata de un membru în Colegiul director.

(5) Membrii Colegiului directorau drept de vot în adoptarea deciziilor acestuia.

(6) Membrii supleanti ai Colegiului directorpot participa la sedintele acestuia, fara a avea drept de vot.

(7) Membrii supleanti pot deveni membri ai Colegiului director, în ordinea numarului de voturi obtinute în Consiliul national, în cazul vacantarii locului unui membru sau în situatia în care unul dintre membrii Colegiului director se afla în imposibilitatea exercitarii mandatului sau.

.               Art. 18. – (1) Colegiul directorse întruneste în sedinte o data pe luna sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Presedintelui Ordinului sau la solicitatrea scrisa, motivata si semnata a cel putin o treime din membrii sai.

                (2) Convocarea sedintei Colegiului directorse face cu 7 zile înainte sau la date fixate de acesta anterior, cu specificarea datei, a orei si a ordinii de zi.

                (3) Materialele ce urmeaza a fi discutate în sedintele Colegiului director vor fi transmise membrilor sai odata cu convocarea pentru sedinta sau vor putea fi consultate la sediul Ordinului.

                (4) Colegiul director poate lucra în prezenta majoritatii membrilor sai.

(5) Colegiul director adopta decizii cu votul majoritatii membrilor prezenti, iar la numar egal de voturi este decisiv votul Presedintelui Ordinului.

                (6) Colegiul director, dupa caz, poate invita la sedintele sale geodezi cu drept de semnatura în vederea analizarii si discutarii unor probleme de pe ordinea de zi.

(7) Lucrarile sedintelor Colegiului directorse consemneaza într-un registru special de procese-verbale, care poate fi consultat, la cerere, de membrii Ordinului.

(8) Membrii Colegiului director prezenti la sedintele acestuia au dreptul la o indemnizatie de sedinta stabilita prin hotarârea Consiliului national si la decontarea cheltuielilor de deplasare si de cazare.

(9) Membrii Colegiului director care inregistreaza mai mult de trei absente nemotivate consecutive vor fi revocati din calitatea lor de membru.

Art. 19. – (1) Colegiul director are urmatoarele atributii:

                a) numeste membrii Comisiei de autorizare în vederea acordarii dreptului de semnatura;

                b) valideaza hotarârile Comisiei de autorizare cu privire la acordarea dreptului de semnatura si decide înscrierea geodezilor cu drept de semnatura în Registrul National al Geodezilor, conform art. 33 din Lege;

c) analizeaza si solutioneaza contestatiile privind acordarea dreptului de semnatura;

                d) constata încetarea calitatii de geodez cu drept de semnatura si decide radierea din Registrul National al Geodezilor;

                e) decide suspendarea sau retragerea dreptului de semnatura, precum si consemnarea acestora în Registrul National al Geodezilor, în conditiile Legii si a Regulamentului de organizare si functionare a Ordinului Geodezilor di România si de exercitare a profesiei de geodez;

g)  îndeplineste orice alte atributii hotarâte de Conferinta nationala sau de Consiliul national.

               

Sectiunea a IV-a

Presedintele Ordinului

                Art. 20. – Presedintele Ordinului are urmatoarele atributii:

a) reprezinta Ordinul în relatiile sale cu autoritati publice sau cu institutii publice sau private din România sau din strainatate, cu alte persoane juridice sau fizice;

b) încheie, în numele Ordinului, conventii si contracte;

b) conduce lucrarile Conferintei nationale a Ordinului;

c) face parte din Consiliul nationalsi din Colegiul director si conduce sedintele acestora;

d) emite si semneaza actele Ordinului, hotarârile Conferintei nationale, ale Consiliului nationalsi deciziile Colegiului director;

e) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Ordinului ;

f) în activitatea pe care o desfasoara Presedintele Ordinului emite  ordine;

g) semneaza si trimite spre publicare la Monitorul Oficial al României, Partea I, Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului Geodezilor din România si de exercitare a profesiei de geodez, Codul deontologic al profesiei de geodez, Regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale, adoptate de Conferinta nationala si, anual, Registrul National al Geodezilor;

h) actioneaza cu consecventa pentru aplicarea hotarârilor Conferintei nationale, ale Consiliului nationalsi deciziilor Colegiului director;

i) numeste prin ordin secretarul Ordinului;

j) îndeplineste alte atributii si sarcini hotarâte de Conferinta nationalasau de Consiliul national;

k) prezinta Conferintei nationale si Consiliului nationalrapoarte si sinteze privind actvitatea Ordinului;

l) se consulta cu Uniunea Geodezilor din România si cu Universitatile care au programe de formare-acreditare în domeniul geodeziei, topografiei si cadastrului cu privire la exercitarea profesiei de geodez si a Codului deontologic al profesiei de geodez;

m) pentru activitatea curenta depusa presedintele Ordinului primeste o indemnizatie lunara, stabilita de Consiliul national, fara sa primeasca si indemnizatie de sedinta.

Art. 21. – Presedintele Ordinului trebuie sa aiba stagiu în profesia de geodez de minimum 10 ani.

 

Sectiunea a V-a

Vicepresedintii Ordinului

Art. 22. – (1) Ordinul  are doi vicepresedinti alesi de Consiliul national dintre membrii sai, cu votul secret al majoritatii membrilor acestuia.

(2) Vicepresedintii Ordinului sunt membri de drept în Colegiul director.

(3) Vicepresedintii Ordinului sunt înlocuitori de drept ai Presedintelui Ordinului.

             (4) Vicepresedintii asista presedintele în activitatea de coordonare, informare si reprezentare a Ordinului.

             (5) Vicepresedintele 1 poate  înlocui Presedintele când acesta lipseste de la Ordin mai mult de 3 zile lucratoare consecutive, exercitând atributiile acestuia conform art.27, alin. (1) din Lege. Poate sa încheie, în numele Ordinului, conventii si contracte numai cu împuternicire speciala scrisa, care prevede aceasta posibilitate, si semnata de Presedinte. Are atributii specifice legate de legislatie si regulamente.

            (6) Vicepresedintele 2 poate înlocui Presedintele în situatia când acesta si vicepresedintele 1 lipsesc simultan de la Ordin mai mult de 3 zile lucratoare consecutive, exercitând atributiile acestuia conform art.27, alin. (1) din Lege, cu excpetia încheierii de conventii si contracte în numele Ordinului. Are atributii specifice legate de profesie, educatie si pregatirea profesionala, organizare si relatia cu membrii Ordinului.

            Art. 23. – Vicepresedintii Ordinului trebuie sa sa aiba stagiu în profesia de geodez de minimum 7 ani. 

      

Sectiunea a V-a

Modul de defasurare a alegerilor.

Comisia de verificare si numarare a voturilor

Art. 24. – (1) Organizatorii conferintei nationale au obligatia de a anunta membrii filialei despre posibilitatea de a-si depune candidatura si data limita pentru depunerea candidaturii.

(2) Candidaturile sunt individuale si se depun personal sau prin posta la Ordin, însotit de curriculum vitae succint si programul privind obiectivele si actiunile pe care si le propune.

(3) Fiecare candidat trebuie sa depuna adeverinta privind plata la zi a cotizatiei si dovada ca nu a avut sanctiuni disciplinare.

(4) Candidaturile vor fi afisate la sediul Ordinului cu cel putin 3 zile înainte de data conferintei nationale. Art. 25. – (1) Conferinta nationala sau Consiliul national, dupa caz, va alege o comisie de verificare si numarare a voturilor, aleasa dintre participantii care nu si-au depus candidatura pentru forurile de conducere sau comisii.

(2) Comisia alege un presedinte dintre membrii sai, care are rolul de a coordona etapele procesului de votare si de a supune votului comisiei problemele de procedura aparute pe parcursul procesului de votare si de a comunica rezultatele.

(3) Urnele de votare vor fi sigilate în fata conferintei, vor fi supravegheate pe tot parcursul votarii, pâna la deschiderea lor, de catre membrii comisiei de verificare si numarare a voturilor.

(4) Buletinele de vot pentru primul si al doilea tur vor avea culoare distincta. Buletinele de vot pentru primul si al doilea tur vor avea înscrise pe ele numele tuturor candidatilor în aceeasi forma.

(5) Comisia de verificare si numarare a voturilor va întocmi un raport semnat de toti membrii ei si care va fi prezentat participantilor la conferinta.

(6)     Raportul comisiei de verificare si numarare a voturilor trebuie sa contina:

– numarul total al delegatilor;

        – numarul total al delegatilor prezenti;

        – numarul total al voturilor exprimate;

– numarul total al voturilor valide;

        – numarul candidatilor si functiile care au fost eligibile, inclusiv comisiile;

        – numarul de voturi obtinut de fiecare candidat în primul tur, în ordinea descrescatoare a acestora; 

        – numarul de voturi obtinut de fiecare candidat în al doilea tur, în ordine descrescatoare  a acestora;

        – numarul de voturi obtinut de fiecare candidat ales în ordinea descrescatoare a acestora;

        – lista persoanelor alese.

                Art. 26. – (1) Buletinele de vot vor fi puse la dispozitia participantilor, cu drept de vot, în ziua scrutinului.

(2) Buletinele de vot se ridica de fiecare participant numai personal.

(3) Pierderea sau distrugerea buletinului de vot nu da dreptul la obtinerea unui duplicat.

                Art. 27. – (1) Buletinul de vot nu trebuie sa aiba nici un semn distinctiv sau de recunoastere ascuns, în caz contrar el urmând a fi anulat.

(2) Votarea se face prin bifarea cu X a optiunii.

                Art. 28. – Scrutinul pentru Presedintele Ordinului

(1) Presedintele se alege cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.

(2) Al doilea tur de scrutin se va efectua daca nici unul dintre candidati nu a întrunit majoritatea.

(3) La al doilea tur de scrutin participa numai primii doi candidati care au obtinut cele mai multe voturi, în primul tur.

(4) În al doilea tur de scrutin este considerat ales candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi.

                Art. 29. – (1) Scrutinul pentru Consiliul national, respectiv pentru Colegiul director are loc într-un singur tur.

(2) Votarea se face direct si secret, prin introducerea buletinelor în urna.

(3) Sunt alesi candidatii care au obtinut numarul cel mai mare de voturi, în ordine descrescatoare a numarului acestora. În caz de egalitate pentru ultimile locuri vor fi considerati alesi candidatii cei mai vârstnici.

                                                                                                                                                 

CAPITOLUL V

Filialele teritoriale ale Ordinului

Art. 30. – (1) La nivelul judetelor cu cel putin 25 de membri ai Ordinului, precum si în municipiul Bucuresti, se înfiinteaza filiale teritoriale ale Ordinului prin asocierea membrilor Ordinului domiciliati în raza teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Daca într-un judet exista un numar mai mic de 25 de membri ai Ordinului, se vor putea înfiinta filiale teritoriale prin asocierea membrilor Ordinului cu domiciliile în judete limitrofe, pâna când numarul acestora va ajunge la minimum 25 de membri.

(3) În cadrul unui judet sau într-o zona formata din doua sau mai multe judete limitrofe, precum si în municipiul Bucuresti se poate înfiinta o singura filiala teritoriala.

(4) Filialele teritorialedobândesc personalitate juridica de drept privat de la data adunarii generale constitutive a membrilor lor, ocazie cu care se vor stabili:

a) orasul de resedinta a filialei teritorialesi sediul acesteia;

b) forurile de conducere ale filialei teritoriale si comisia teritoriala de disciplina.

(4) În cadrul filialelor teritoriale constituite din geodezi cu domiciliul în judete limitrofe, precum si în cadrul filialei municipiului Bucuresti, se pot constitui sectiuni ale filialelor, organizate pe judetele componente, respectiv pe sectoarele municipiului Bucuresti. Sectiunile filialelor nu dobândesc personalitate juridica.

Art. 31. – La înfiintarea lor filialele teritoriale vor respecta prevederile din Regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale, aprobat de Conferinta nationala.

 

CAPITOLUL VI

Comisiile Ordinului

Sectiunea I

Comisia de autorizare a dreptului de semnatura

Art. 32.  – (1) Autorizarea geodezilor cu drept de semnatura este organizata si realizata de Ordin prin Comisia de autorizare a dreptului de semnatura.

(2) Comisia de autorizare acorda dreptul de semnatura pe grade de competenta, în raport cu nivelul studiilor si stagiul profesional în profesia de geodez, conform prevederilkor din Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului Geodezilor din România si de exercitare a profesiei de geodez aprobat de Conferinta nationala.

(3) Procedura de acordare a dreptului de semnatura trebuie finalizata în termen de 90 de zile de la data înregistrarii la Ordin a cererii cu dosarul complet.

Art. 33.  – (1) Comisia de autorizare este formata din 7 membri, 2 membri supleanti si un secretar, numit de Colegiul directordin personalul Secretariatului Ordinului .

(2) Membrii Comisiei de autorizare vor fi geodezi cu stagiu profesional de cel putin 10 ani, care se bucura de prestigiu profesional si de autoritate morala.

(3) Componenta Comisiei de autorizare se aproba prin decizia Colegiului director.

(4) Comisia de autorizare alege un  presedinte si un vicepresedinte dintre membrii sai.

(5) Membrii comisiei de autorizare îsi pastreaza calitatea de salariati ai unitatilor de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta calitate.

(6) Mandatul fiecarui membru al Comisiei de autorizare este de 2 ani si poate fi reînnoit.

(7) Componenta Comisiei de autorizare se poate modifica la propunerea presedintelui acesteia, prin decizia Colegiului director, ori de cate ori situatia o impune.

(8) Pe parcursul exercitarii mandatului, în cazul în care unul sau mai multe locuri ramân vacante, Comisia de autorizare va fi completata, urmând procedurile descrise la alin. (2) si (3).

(9) Pentru activitatea depusa în Comisia de autorizare membrii prezenti ai acesteia primesc o indemnizatie de sedinta, în cuantumul hotarât de Conferinta nationala sau de Consiliul national.

Art. 34. – Atributiile presedintelui Comisiei de autorizare sunt urmatoarele:

                a) aproba graficele cuprinzând programarea sedintelor Comisiei de autorizare;

                b) conduce si coordoneaza lucrarile sedintelor de analiza a solicitarilor de autorizare prezentate de persoanele fizice;

                c) semneaza procesele-verbale cuprinzând hotarârile Comisiei de autorizare si, dupa caz, comunicarile privind respingerea motivata a cererilor de autorizare;

                d) tine evidenta prezentei membrilor Comisiei de autorizare la sedintele acesteia si propune Colegiului director înlocuirea celor care absenteaza nemotivat la mai mult de trei sedinte consecutive;

                e) informeaza trimestrial, sau de câte ori considera ca este cazul, Colegiul director despre modul de desfasurare a activitatii Comisiei de autorizare si despre hotarârile luate;

                f) întocmeste anual un raport asupra activitatii Comisiei de autorizare, pe care îl prezinta Colegiului director pâna la data de 31 ianuarie a anului urmator.

                Art. 35. – (1) În lipsa presedintelui Comisiei de autorizare atributiile acestuia sunt preluate de vicepresedintele acesteia.

                Art. 36. – (1) Comisia de autorizare se considera constituita în prezenta a 5 membri, inclusiv presedintele si/sau vicepresedintele comisiei.

(2) Daca la sedinta Comisiei de autorizare nu este prezent presedintele sedinta se desfasoara în prezenta vicepresedintelui. Daca nici vicepresedintele comisiei nu este prezent  sedinta comisiei nu va avea loc.

(3) Hotarârile Comisiei de autorizare se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. În caz de egalitate de voturi, votul presedintelui Comisiei de autorizare este decisiv, iar în cazul când lipseste presedintele Comisiei, votul vicepresedintelui este decisiv.

                Art. 37. – Membrii Comisia de autorizare au urmatoarele atributii:

                a) participa la sedintele Comisiei de autorizare, cu drept de vot direct în adoptarea hotarârilor acesteia;

b) examineaza cererile si documentele prezentate de geodezi în vederea acordarii dreptului de semnatura;

                c) îsi prezinta punctul propriu de vedere în sedinta de autorizare;

                d) propun acordarea dreptului de semnatura pentru geodezii care îndeplinesc conditiile de autorizare din Regulamentul de autorizare aprobat de Conferinta nationala;

                e) propun respingerea cererilor de autorizare ale celor care nu întrunesc conditiile de autorizare;

                f) semneaza procesele-verbale întocmite la fiecare sedinta, pe baza carora se vor formula raspunsurile la cererile de autorizare prezentate de persoanele fizice;

                g) pot solicita consemnarea în procesele-verbale ale sedintelor Comisiei de autorizare a opiniilor si punctelor de vedere divergente fata de hotarârile adoptate.

                Art.  38. – Secretarul comisiei de autorizare are urmatoarele atributii:

                a) primeste si înregistreaza cererile de autorizare, însotite de dosarul cu documentele necesare;

b) verifica continutul dosarelor de autorizare;

c) solicita, daca este cazul, completarea a dosarului pentru autorizare;

c) întocmeste lista solicitarilor primite care au dosarul complet;

                d) întocmeste graficul de sedinte ale Comisiei de autorizare si îl prezinta spre aprobare presedintelui Comisiei de autorizare;

                e) anunta membrilor Comisiei de autorizare datele sedintelor de autorizare aprobate de presedintele Comisiei de autorizare;

                f) întocmeste procesele-verbale ale sedintelor Comisiei de autorizare;

                g) pastreaza si arhiveaza documentele Comisiei de autorizare;

                h) prezinta certificatul de autorizare Presedintelui Ordinului spre semnare;

                i) comunica hotarârile Comisiei de autorizare celor interesati în cel mult 10 zile lucratoare;

j) elibereaza certificatul de autorizare a dreptului de semnatura dupa înregistrarea geodezului cu drept de semnatura cu toate datele stabilite în Registrul National al Geodezilor.

                Art. 39. – (1) Comisia de autorizare analizeaza dosarele prezentate si hotareste :

a) acordarea dreptului de semnatura;

b) respingerea cererii de acordare a dreptului de semnatura.

(2) Hotarârile Comisiei de autorizare se consemneaza într-un proces-verbal pentru fiecare solicitant al dreptului de semnatura prin sintagmele “admis” sau “respins” sub semnatura fiecarui membru prezent. Procesul-verbal se ataseaza la dosarul cu documentele pentru autorizare.

                Art. 40. – (1) În urma autorizarii, Secretariatul Ordinului va elibera geodezului cu drept de semnatura un certificat de autorizarea dreptului de semnatura, semnat de Presedintele Ordinului si de presedintele Comisiei de autorizare, purtând amprenta stampilei Ordinului.

(2) Certificatul de autorizare a dreptului de semnatura va avea continutul aprobat de Ordin si va contine date privitoare la geodezul cu drept de semnatura,  care prin natura lor sunt publice, numarul si data data eliberarii conform ordinii de înregistrare în Registrul National al Geodezilor.

(3) Eliberarea cerificatelor de autorizare a dreptului de semnatura se face de secretarul Comisiei de autorizare si va fi consemnata prin data si semnatura de primire în Registrul National al Geodezilor.

(4) Certificatul de autorizare a dreptului de semnatura este valabil pe perioada nedeterminata.

                Art. 41.  – (1) Geodezul caruia Comisia de autorizare i-a respins acordarea dreptului de semnatura solicitat, daca se considera nedreptatit, poate face contestatie scrisa la Ordin în termen de 15 zile de la data înstiintarii hotarârii Comisiei de autorizare. Contestatia va evidentia  motivele pentru care este întocmita si depusa la Ordin;

(2) Contestatia va fi adresata Colegiului directorunde va primi numar si data de înregistrare.

(3) Contestatia va fi analizata de Colegiul director, care va adopta o decizie în termen de 30 de zile de la data înregistrarii acesteia;

(4) Daca se constata ca fiind întemeiata contestatia, Colegiului director va revoca hotarârea Comisiei de autorizare si va decide autorizarea dreptului de semnatura;

(5) Daca Colegiul director considera ca motivele contestatiei nu sunt întemeiate, acesta va decide mentinerea hotarârii Comisiei de autorizare, cu motivarea obligatorie a acestei hotarâri si  va comunica contestatarului aceasta decizie.

 

 

Sectiunea a II-a

Comisia nationala de disciplina

Art. 42. – (1) Membrii Ordinului raspund disciplinar pentru nerespectarea prevederilor Legii, ale prezentului Statut, ale Regulamentului de organizare si functionare a Ordinului Geodezilor din România si de exercitare a profesiei de geodez, ale Codului deontologic al profesiei de geodez, ale hotarârilor adoptate de forurile de conducere ale Ordinului, precum si pentru orice abateri savârsite în legatura cu exercitarea profesiei sau în afara acesteia care aduc prejudicii prestigiului profesiei sau Ordinului.

(2) Sanctiunile disciplinare sunt:

a) avertismentul;

b) votul de blam;

c) suspendarea pe o perioada de 6-12 luni a dreptului de semnatura, în functie de gravitatea faptelor comise;

d) suspendarea pe o perioada de 12 luni a calitatii de membru al Ordinului;

e) retragerea dreptului de semnatura.

(3) Sanctiunile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) se aplica de catre colegiul director teritorial, la propunerea comisiei teritoriale de disciplina.

(4) Sanctiunile prevazute la alin. (2) lit. c), d) si e) se aplica de Consiliul national, la propunerile comisiilor teritoriale de disciplina, în baza hotarârii comisiei de disciplina la nivel national.

(5) Sanctiunile prevazute la alin. (2) se pot aplica si la propunerea reprezentantului Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara în Colegiul director.

(6) Împotriva hotarârii comisiei teritoriale de disciplina, prin care s-a aplicat una dintre sanctiunile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. a) si b), se poate formula contestatie la Comisia nationala de disciplina în termen de 30 de zile de la data comunicarii hotarârii.

(7) Împotriva hotarârii Comisiei nationale de disciplina, prin care s-a aplicat o sanctiune disciplinara prevazuta la alin. (2), se poate formula plângere la judecatoria în raza teritoriala a careia se afla domiciliul petentului, în termen de 30 de zile de la data comunicarii hotarârii. Hotarârea instantei de judecata care s-a pronuntat asupra plângerii se poate ataca cu recurs.

(8) În conditiile neînceperii procedurii de judecare a abaterilor, aplicarea sanctiunilor se prescrie în termen de 2 ani de la savârsirea lor.

   (9) În cazurile în care faptele savârsite de un geodez întrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, Ordinul va sesiza organele de urmarire penala competente, în conditiile legii.

Art. 43. – (1) Comisiile de disciplina ale Ordinului sunt organe cu activitate jurisdictionala si se organizeaza la nivel national si teritorial pentru fiecare filiala.

(2) Comisiile de disciplina sunt alcatuite din 5 geodezi autorizati cu drept de semnatura cu minimum 10 ani de stagiu profesional si se aleg din 4 în 4 ani  prin vot secret de Conferinta Nationalarespectiv conferintele filialelor teritoriale.

(3) Comisia de disciplina alege un presedinte din rândul membrilor sai.

(4) Hotarârile comisiilor de disciplina se adopta cu votul majoritatii membrilor.

(5) Procedura judecarii abaterilor se stabileste prin Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului Geodezilor din România si de exercitare a profesiei de geodez.

Art. 44. – Dupa un an de la aplicarea deciziei de retragere definitiva a dreptului de semnatura sau a calitatii de membru al Ordinului cel în cauza poate cere reexaminarea deciziei. În caz de respingere, o noua cerere nu poate fi facuta decât dupa un an.

Art. 45. – În cazul în care instantele judecatoresti pronunta hotarâri definitive de condamnare a unui geodez cu drept de semnatura pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei sau aplica sanctiunea complementara a interdictiei de exercitare a acestei profesii, o copie de pe dispozitivul hotarârii va fi comunicata filialei Ordinului, organizata la nivel teritorial, pentru a opera radierea din Registrul National al Geodezilor.

 

Sectiunea a III-a

Comisia de cenzori

Art. 46. – (1) Comisia de cenzori are atributia de a verifica si controla modul cum sunt utilizate resursele  Ordinului, privind:

                a) gestiunea patrimoniului Ordinului;

                b) legalitatea desfasurarii operatiunilor financiare ale Ordinului ;

c) conformitatea operatiunilor financiare cu hotarârile Conferintei nationale sau ale Consiliului national cu privire la bugetul aprobat;

                d) legalitatea bilantului contabil al Ordinului.

                (2) Comisia de cenzori întocmeste rapoarte pe care le prezinta Conferintei nationalesau Consiliului national, dupa caz.

(3) Comisia de cenzori este formata din 3 membri.

 

CAPITOLUL VII

Registrul National al Geodezilor. Înscriere si evidenta

Art. 47. – (1) Evidenta geodezilor cu drept de semnatura, membri ai Ordinului,  se tine prin Registrul National al Geodezilor.

(2) Registrul National al Geodezilor cuprinde toti geodezii cu drept de semnatura.

(3) Înscrierea în Registrul National al Geodezilor se face dupa dobândirea dreptului de semnatura si asigura dreptul pentru exercitarea profesiei de geodez în România, conform prevederilor Legii.

Art. 48. – Registrul National al Geodezilor are doua parti:

                a) Partea I cuprinde înregistrarea geodezilor cu drept de semnatura în ordinea cronologica a acordarii acestui drept, precizând data înscrierii. Numarul de ordine din Registrul National al Geodezilor constituie numarul Certificatului de autorizare a dreptului de semnatura, care va fi inscriptionat si pe stampila geodezului;

                b) Partea a II-a cuprinde lista geodezilor cu drept de semnatura în ordinea alfabetica a numelui acestora, numarul si data de înregistrare din Partea I, codul numeric personal si gradul dreptului de semnatura.

                Art. 49. – Datele care se înscriu în Partea I a Registrul National al Geodezilor vor avea urmatoarea structura:

a) numarul si data de înregistrare, în ordinea cronologica a înregistrarii;

                b) numele si prenumele geodezului cu drept de semnatura;

c) domiciliul;

d) data si locul nasterii nasterii;

e) codul numeric personal;

                f) denumirea actului de absolvire a institutiei de învatamânt superior, anul eliberarii, institutia de învatamânt superior emitenta si numarul acestuia; alte diplome sau acte care atesta studii postuniversitare ori specializari;

g) gradul dreptului de semnatura;

                h) modul de exercitare a profesiei;

i) semnatura pentru primirea certificatului de autorizare;

                j) diplome si specializari, obtinute ulterior înscrierii în Registrul National al Geodezilor;

                k) sanctiuni disciplinare aplicate;

                l) perioadele de suspendare a dreptului de semnatura, dupa caz;

                m) data radierii din Registrul National al Geodezilor.

                Art. 50. – (1) Registrul National al Geodezilor, Partea a II-a, va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuprinzând datele de la art. 49, lit. a), b) e) si g) din prezentul Statut.

   

CAPITOLUL VIII

Suspendarea si încetarea calitatii de membru al Ordinului.

Radierea din Registrul National al Geodezilor

Art. 51. – (1) Calitatea de membru al Ordinului se suspenda:

a) temporar, la cererea persoanei înscrise;

b) pe perioada în care geodezul are calitatea de functionar public sau de personal contractual în cadrul unei autoritati publice;

c) dupa 6 luni, în caz de neplata fara justificare a cotizatiilor din anul precedent catre Ordin, pâna la achitarea lor integrala;

d) pe perioada suspendarii dreptului de a profesa, dispusa prin hotarâre judecatoreasca definitiva;

e) cu titlu de sanctiune disciplinara, pe toata durata sanctiunii.

(2) Suspendarea calitatii de membru al Ordinului atrage si suspendarea dreptului de semnatura pe durata existentei cauzei de suspendare.

(3) Pe durata suspendarii calitatii de membru al Ordinului în conditiile lit. a) si  b) membrii Ordinului vor o plati o cota de 1/10 din cotizatia anuala.

Art. 52. – (1) – Calitatea de membru al Ordinului înceteaza:

          a) prin renuntarea scrisa la exercitiul dreptului de semnatura;

                b) daca persoana înscrisa a fost condamnata definitiv pentru o fapta prevazuta de lege, în legatura directa cu exercitarea dreptului de semnatura, sau daca i s-a aplicat pedeapsa complementara a interdictiei exercitarii profesiei, printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva.

(2) Încetarea calitatii de membru al Ordinului atrage pierderea dreptului de semnatura si radierea din Registrul National al Geodezilor.

 

CAPITOLUL IX

Secretariatul Ordinului

Art. 53. – (1) Activitatea curenta a Ordinului este asigurata de un aparat adminsitrativ, numit Secretariatul Ordinului.

(2) Organizarea, functionarea, structura si dimensionarea Secretariatului Ordinului se fac pe baza hotarârii Conferintei nationale.

 (3) Secretariatului Ordinului respecta si executa hotarârile Conferintei nationaleale Consiliului nationaldeciziile Colegiului directorsi ordinele Presedintelui Ordinului.

Art. 54. – (1) Secretariatul Ordinului este condus de Secretarul Ordinului, numit prin ordin al Presedintelui Ordinului.

(2) Secretarul Ordinului nu este obligatoriu sa fie membru al Ordinului sau geodez.

Art. 55. – (1) Secretarul Ordinului are urmatoarele atributii principale:

                a) conduce activitatea curenta a Secretariatului Ordinului;

b) pune în aplicare hotarârile Conferintei nationalesi ale Consiliului nationaldeciziile Colegiului directorsi ordinele Presedintelui Ordinului ;

                c) asigura conditiile pentru desfasurarea lucrarilor Conferintei nationale, Consiliului national, Colegiului director si ale comisiilor Ordinului;

                d) asigura gestionarea curenta a patrimoniului Ordinului;

                e) întocmeste propunerea de buget al Ordinului pentru anul urmator;

                f) coordoneaza activitatile cu caracter economic desfasurate de Ordin;

                (2) Secretarul Ordinului, la solicitarea Presedintelui Ordinului, participa la sedintele Colegiului director si  prezinta rapoarte privind activitatea Secretariatului Ordinului.

Art. 56. – (1) Personalul Secretariatului Ordinului este angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.

(2) Salarizarea personalului Secretariatului Ordinului se face potrivit reglementarilor în vigoare, specifice institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.

                Art. 57. – (1) Secretariatul Ordinului primeste si efectueaza corespondenta, inclusiv cu privire la cererile de autorizare si dosarele corespunzatoare.

(2) Secretariatul Ordinului analizeaza continutul dosarelor conform cu prevederile Regulamenului de autorizare. Dosarele complete sunt transmise Comisiei de autorizare spre analiza si hotarâre. În cazul dosarelor incomplete, Secretariatul Ordinului va face corespondenta cu titularul cererii în vederea completarii dosarului.

(3) Secretariatul Ordinului transmite la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara lista geodezilor carora Comisia de autorizare le-a acordat drept de semnatura, pentru avizare.

(4) Secretariatul Ordinului completeaza Certificatele de autorizare pentru geodezii care au dobândit dreptul de semnatura

(5) Secretarul Comisiei de autorizare prezinta Certificatele de autorizare pentru a fi semnate de Presedintele Ordinului si presedintele Comisiei de autorizare.

(6)  Secretariatul Ordinului înscrie geodezul cu drept de semnatura în Registrul National al Geodezilor cu toate datele prevazute în acesta si elibereaza certificatul geodezului cu drept de semnatura.

(7) Secretariatul Ordinului primeste si depune la dosarul de autorizare amprenta stampilei si specimenul de semnatura ale geodezului cu drept de semnatura.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

                Art. 58. – (1) Prezentul Statut a fost aprobat de Conferinta nationala la data de 20 aprilie 2007.

(2) Statutul poate fi modificat sau completat de Conferinta nationala.

                Art. 59. – Prezentul Statut si orice modificare ulterioara a acestuia vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.